Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Matěj MilýDůležité, Informace pro studenty

Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky se budou konat ve dnech

13. dubna a 14. dubna 2023

v budově Střední průmyslové školy stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvkové organizaci.

 

Časový rozvrh příjímacích zkoušek:

8:00 – 8:30 příchod do školy, vstup hlavním vchodem ze Sokolovského náměstí

8:30 – 8:45 administrace zkoušky v učebně

8:45 – 9:55 zkouška z matematiky

9:55 – 10:00 závěrečná administrace

10:00 – 10:50 přestávka

10:50 – 11:05 – administrace zkoušky v učebně

11:05 – 12:05 – zkouška z českého jazyka a literatury

12:05 – 12:10 – závěrečná administrace

Povolené pomůcky: rýsovací potřeby a psací potřeby (modře či černě píšící propisovací tužka). Užívání kalkulátoru a tabulek není povoleno.

Pokud se pro vážné důvody k JPZ nemůžete dostavit, můžete nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svou neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy a zkoušku vykonat v náhradním termínu 10. nebo 11. května 2023.

Přijímací řízení bude hodnoceno dle kritérií, zveřejněných na internetových stránkách školy. Kompletní výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod Vaším registračním číslem na stránkách školy a ve vývěsce vedle hlavního vchodu
do školy ode dne 28. dubna 2023 15:00.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená a nebudou již zasílána poštou ani předávána osobně (pouze na vyžádání).

Svůj zájem vzdělávat se na Střední průmyslové škole stavební v Liberci potvrdíte odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek můžete uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy berete zápisový lístek zpět pro uplatnění na škole, kam jste byl přijat na základě odolání. Vzor vyplněného zápisového lístku zde.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí. Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče si bude moci rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně dne 2. – 3. května 2023
od 9:00 do 17:00 hod., dne 4. 5. 2023 od 9:00 do 12.00 hod., poté budou nevyzvednutá rozhodnutí odeslána poštou. Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí se lze odvolat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Ředitel školy vyhoví odvolání v případě uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, a uvolní se místa v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči do počtu přijímaných uchazečů na příslušný obor. Vzor odvolání zde.

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o přijímacím řízení a nahlédnout do spisu. Této možnosti můžete využít dne 28. dubna 2023 od 12:00 – 14:00 v kanceláři školy.

V rámci zrychlení průběhu přijímacího řízení a s ohledem na nepřijaté uchazeče bychom u přijatých žáků uvítali co nejrychlejší odevzdání zápisového lístku, případně písemnou informaci na email sekretariat@stavlib.cz  o vzdání se Vašeho práva na přijetí na školu z důvodu přijetí na jinou školu.

Mnoho zdaru u přijímacích zkoušek

Mgr. Radek Cikl v. r.
ředitel školy