Školní poradenské pracoviště

Vytvoření a jmenování do školského poradenského pracoviště ředitelem SPŠ stavební v Liberci dle §16 82/2015 SB.

Ustanovení nabývají účinnosti 1. 9. 2016, viz aktualizace ŠZ.

Školní poradenské pracoviště

Ve školách jsou zřizována již nyní školní poradenská pracoviště, která slouží poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště jsou zřizována tak, aby umožňovala důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů.

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy, případně jím pověřený zástupce ředitele. Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření Programu školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. Školním psychologům poskytuje odbornou a metodickou pomoc také Asociace školních psychologů.

Školní poradenské pracoviště, zde budou služby zabezpečovat:

– školní psycholog nebo školní speciální pedagog, – /asistent speciálního pedagoga/

– výchovný poradce (kariérový poradce)

– školní metodik prevence

Program odráží specifika dané školy i regionu a koordinuje služby s ostatními zařízeními v regionu, která poskytují pedagogicko-psychologické, speciálně pedagogické a preventivně – výchovné služby. Zabezpečuje také koordinaci služeb poskytovaných jinými resorty a nestátními subjekty.

Jmenovaní členové ŠPP na SPŠ stavební v Liberci:

Mgr. Michal Struna, výchovný poradce, školní metodik prevence, michal_struna@stavlib.cz, 605425641

Mgr. Jan Kobr, konzultace a zabezpečení v oblasti kariéry, zaměstnání a dalšího studia, jan_kobr@stavlib.cz

Mgr. Lucie Müller, volnočasové aktivity, akce školy, gender korektnost, lucie_muller@stavlib.cz

Mgr. Matěj Milý, granty, projekty školy,  matej_mily@stavlib.cz

Na škole není školní psycholog nebo školní speciální pedagog, využívá se spolupráce s PPP, odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.

Konzultační hodiny Michal Struna:  úterý 11:00-13:00, čtvrtek  12:00 – 14:00

Ostatní dle domluvy  488 577 150, 485 103 528