obor GEODÉZIE

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU 36-46-M/01 GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ

Geodézie jako samostatný studijní obor se vyučuje na naší škole od školního roku 1990-1991. Studium je čtyřleté a nový ročník je otevírán vždy po čtyřech letech. Otevřením tohoto oboru jsme reagovali na zvýšenou potřebu kvalifikovaných technických odborníků – zeměměřičů, kterou vyvolala nová situace ve vztahu k nemovitostem (založení katastru nemovitostí, vznik soukromých geodetických firem apod.).

Výuka geodézie jako odborného předmětu má na naší škole dlouhou tradici a díky předvídavosti učitelů i vedení školy máme dnes k dispozici poměrně kvalitní, i když na současnou dobu ne zcela moderní zeměměřičské vybavení. V geodetických sbírkách jsou základní geodetické přístroje – teodolity, nivelační přístroje, dostatečný počet latí, pásem a ostatní pomůcky – pentagony, výtyčky, planimetry, transportéry, vynášecí trojúhelníčky, pravítkové soupravy a elektronické totální stanice.
Poznatky o fotogrammetrických přístrojích získávají studenti při odborných exkurzích na fotogrammetrickém pracovišti Katastrálního úřadu v Liberci, zde se také seznamují s problematikou katastru nemovitostí, s kartografickou tvorbou a vydáváním map.
Kromě všeobecných předmětů, např. český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika a výpočetní technika, vyučujeme v tomto oboru předměty odborné – mapování, geodézii, počtářství, kartografii, katastr nemovitostí, fotogrammetrii, kartografické rýsování a zejména velmi důležitou zeměměřičskou praxi.
V odborných předmětech se žáci seznámí i s využitím výpočetní techniky a profesionálními geodetickými programy. Součástí praxe je i celotýdenní zeměměřičské soustředění ve 2. a 3. ročníku, kdy si studenti prověřují souvislost a návaznost jednotlivých druhů měřičských prací, teoretické znalosti výpočetních a zobrazovacích prací. Studium je zakončeno maturitní zkouškou, jejíž součástí je také zkouška praktická, při níž každý maturant samostatně prokáže vědomosti a dovednosti ze všech odborných předmětů.