Informace pro maturanty – aktualizace 30.4.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 28.4.2021 pod Č.j. MSMT-3267/21-6 Opatření obecné povahy Maturitní zkoušky – dodatek s následujícími vybranými úpravami:

Výrok IV. nově zní:

  1. Osobě, která je přihlášena ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 nebo která se přihlásí ke konání zkoušky v podzimním zkušebním období 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části, ke které je přihlášena. (většinou repetenti). Žákovi, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, se navyšuje počet opravných zkoušek konaných formou didaktických testů společné části na tři opravné zkoušky z každé zkoušky. Počet opravných zkoušek se navyšuje pouze jednou_1. (prvomaturanti).
  2. Osobě, která je přihlášena ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a která neuspěla u povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, nebo která se v souladu se školským zákonem omluvila z konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky konané v řádném termínu jarního zkušebního období 2021, se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu.
  3. Ředitel školy předá informaci o omluvě osoby podle bodu 2 Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání do 1. června 2021. Osoba podle bodu 2 je automaticky přihlášena ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu_2.

Výrok XXIII. Nově zní:

Období pro konání praktické zkoušky v podzimním zkušebním období 2021 se prodlužuje do 13. října 2021.

Nový výrok XXXIII. :

  1. Osobě, která je přihlášena ke konání praktické zkoušky v období od 19. dubna 2021 do 5. srpna 2021 se navyšuje počet opravných termínů o jeden opravný termín u každé praktické zkoušky_3, ke které je přihlášena; počet opravných termínů se o jeden opravný termín u každé praktické zkoušky_3 navyšuje také osobě, která se přihlásí ke konání praktické zkoušky v podzimním zkušebním období 2021. (většinou repetenti). Žákovi, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, se navyšuje počet opravných zkoušek na tři opravné zkoušky. Počet opravných zkoušek se navyšuje pouze jednou_1. (prvomaturanti).

 

  1. Osobě, která je přihlášena ke konání praktické zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a která neuspěla u této zkoušky, nebo která se v souladu se školským zákonem omluvila z konání této zkoušky, se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu_4.

 

 

  1. Mimořádný termín stanoví ředitel školy pro osobu, která konala nebo měla konat praktickou zkoušku v období od 19. dubna 2021 do 5. srpna 2021 tak, aby se zkouška konala v jarním zkušebním období, a to nejdříve po uplynutí 15 pracovních dnů ode dne, kdy osoba měla konat nebo konala praktickou zkoušku, nejpozději však 27. srpna 2021.

Nový výrok XXXIV.:

  1. Osoba podle výroku XXXIII. Bodu 2 podává přihlášku na mimořádný termín praktické zkoušky řediteli školy
  2. do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měla konat tuto zkoušku, pokud ji nekonala,
  3. do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení této zkoušky dozvěděla od předsedy zkušební maturitní komise, pokud ji konala.
  4. Ředitel školy předá údaje z přihlášky Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání do 2 pracovních dnů prostřednictvím informačního systému Centra. Mezi mimořádným termínem a opravnou nebo náhradní zkouškou v podzimním termínu musí uplynout alespoň 15 pracovních dnů. Ředitel školy zveřejní rozpis konání praktické zkoušky v mimořádném termínu nejpozději 5 pracovních dnů před jejím konáním.

Celý text na:   https://www.msmt.cz/file/55266/

 

Pozn.1: Nemůže tedy nastat situace, že by osoba měla čtyři opravné zkoušky.

Pozn.2: Mimořádný termín konání společné části maturitní zkoušky je stanoven na 7.7.
2021 matematika, anglický jazyk a 8.7. 2021 český jazyk a literatura.

Pozn.3: Praktickou zkouškou z odborných předmětů se rozumí pouze jediná zkouška
skládající se ze dvou částí (POS a STK, respektive DOS a STK).

Pozn.4: Mimořádný termín opravné nebo náhradní praktické zkoušky se stanovuje na 16.6.
a 17.6. 2021.

 

V Liberci 30.4.2021