Výsledky přijímacích zkoušek pro 2018/2019

Níže naleznete výsledky přijímacích zkoušek pro obory Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí:

Stavebnictví:

ARCHITEKT-PORADI2018

Geodézie a katastr nemovitostí:

GEODEZIE-PORADI2018

Zápisové lístky

Dle § 60g školského zákona

odstavec

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Poučení.

Podle zákona č. 500/2004 Sb. § 68, odst. (5) je možné proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu podat odvolání k řediteli Střední, průmyslové školy stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace ve lhůtě do tří pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle zákona č. 561/2004 Sb., § 60, odst. e). Tato lhůta se počítá prvním pracovním dnem následujícím po zveřejnění výsledků. Případné odvolání zašlete nebo doručte na adresu Střední, průmyslové školy stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace, Sokolovské náměstí 14, 46001 Liberec 1.

 

Zápisové lístky je možné doručit do kanceláře školy v těchto termínech:

pondělí 30. duben do 16:00
úterý 1. květen  svátek
středa 2. květen do 17:00
čtvrtek 3. květen do 15:30
pátek 4. květen do 15:30
pondělí 7. květen do 15:00
úterý 8. květen svátek
středa 9. květen do 15:30
čtvrtek 10. květen do 15:30
pátek 11. květen do 15:00
pondělí 14. květen do 15:30
úterý 15. květen do 15:30