Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro šk. rok 2017/2018

Zveřejnění výsledků 1.kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 podle §60e a 183 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění.

Přijatí uchazeči mohou odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků. Odevzdat zápisový lístek je možné osobně v kanceláři školy nebo poštou.  

ID žáka/Evidenční číslo je uvedeno na pozvánce.

Poučení: Zákon 561/2004 sb. uvádí v § 60g odst. 7 následující: Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.“

Všem úspěšným uchazečům gratulujeme.

Ke stažení zde.

poradi2017